Dotyczy projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii pasteryzacji produktów półmasowych w przemyśle rolno-spożywczym z wykorzystaniem wycinarki laserowej”.  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałania: II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkursu numer: RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15

Nr wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0277/16

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA: