Dotyczy projektu: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny „Giętarka trzpieniowa” w celu wprowadzenia na rynek nowego rodzaju produktu”.  Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Ogłoszenie o naborze wniosków nr: 3/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Nr umowy o dofinansowanie: 00414-6935-UM0510664/17

Dzięki planowanej inwestycji Wnioskodawca wdroży na rynek produkt pod nazwą łącznik instalacji rurowych ze zmiennym promieniem gięć, który może zostać wprowadzony na rynek jako towar do bezpośredniego zakupu lub jako podzespół linii produkcyjnych instalacji rurowych. Innowacja produktowa będąca wynikiem niniejszego projektu dedykowana będzie polskiemu przemysłowi rolno-spożywczemu,
w zakresie szeroko rozumianego przetwórstwa. Celem projektu jest produkcja łączników instalacji rurowej ze zmiennym promieniem gięć wchodzących w skład innowacyjnych linii produkcyjnych instalacji rurowej. Rezultaty projektu będą wykorzystywane w działalności gospodarczej firmy Wnioskodawcy poszerzając dotychczasową ofertę o produkcję (wykonywanie) przedmiotu projektu. Innowacja produktowa będzie polegała na wykonywaniu elementów wchodzących w skład linii produkcyjnych instalacji rurowej, w wyniku czego branża rolno spożywcza zyska na walorach ekologicznych i ekonomicznych firmy wykorzystując łączniki instalacji rurowej ze zmiennym promieniem gięć, dzięki którym zmniejszy się ilość gotowego produktu przeznaczonego do utylizacji w ramach braku możliwości odzysku produktu z instalacji rurowej. Innowacje objęte projektem wpisują się w strategię rozwoju firmy Wnioskodawcy, ukierunkowaną na produkcję nowych i wysoce specjalistycznych łączników instalacji rurowej o zmiennym promieniu gięć
i urządzeń dla przemysłu przetwórczego, zapewniających poprawę aspektów ekonomicznych
i ekologicznych produkcji rolno-spożywczego.