Projekt pt. :  „Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R poprzez stworzenie innowacji produktowej rozładunku produktów półmasowych w systemie higienicznym dedykowanej dla przemysłu rolno-spożywczego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP.
Poddziałanie: II.3.1: Innowacje w MŚP.
Konkursu numer: RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0030/18

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA: